حمایت از ما

  • عنوان دوره تاریخ شروع  ساعت استاد جلسات
    CompTIA Network Plus 1396/08/02 19 تا 21 * شنبه | یکشنبه | سه شنبه
    CCNA Routing and Switching 1396/08/27 19 تا 22 مهندس نمازی زاده *
    windows 10 * * * *
آگهی استخدام کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات زیرساخت

یک شرکت معتبر در نظر دارد کارشناسان با انگیزه ایی که شرایط ذیل را دارا می باشند در دو ردیف شغلی کارشناس امنیت اطلاعات و کارشناس ارتباطات زیرساخت استخدام نماید
1 2